0933 468 999

Monday , 25 June 2018

Lưu ý về vốn điều lệ với mỗi công ty

  1. Một số lưu ý về vốn điều lệ với mỗi loại hình công ty

1.1 Công Ty TNHH

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP, thời hạn thành viên hoàn thành nghĩa vụ góp đủ vốn điều lệ trong giấy Đăng ký kinhdoanh là 36 tháng kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Trong thời hạn đó, thành viên  góp vốn không đủ, có thể giảm vốn điều lệ, hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm, doanh nghiệp có thể đăng ký tăng vốn điều lệ.

Cụ thể đối với:

  1. Công Ty TNHH 1 thành viên (Điều 76 Luật Doanh Nghiệp 2005)

– Không được giảm vốn điều lệ.

– Được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp huy động thêm vốn của người khác, công ty phải chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

  1. Công Ty TNHH 2 thành viên (Điều 60 Luật Doanh Nghiệp 2005)

Được tăng/giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên  theo tỷ lệ vốn góp của họ; tiếp nhận/ mua lại phần vốn góp; tăng/giảm vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng/giảm của công ty

1.2 Công Ty Cổ Phần

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005 vốn điều lệ của CTCP do các cổ đông sáng lập tự thỏa thuận và ghi vào điều lệ của công ty. Nhưng các cổ đông sáng lập có thể mua hoặc không mua hết vốn điều lệ và chỉ cần góp 20% cổ phần phổ thông của mình tại thời điểm Đăng ký kinh doanh. 80% còn lại là cổ phần chào bán (phát hành) sẽ được dùng để huy động vốn thời hạn 03 năm. Đây là đặc trưng của công ty Cổ Phần trước giờ mà người ta còn hay gọi là công ty mở.

Còn theo  Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định các cổ đông phải góp đủ theo vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số cổ phần được quyền phát hành bao gồm số cổ phần đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.

1.3 Công Ty Hợp Danh và Doanh nghiệp Tư Nhân

Được tăng/giảm vốn điều lệ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*