0933 468 999

Sunday , 13 October 2019

Thuế Bảo Vệ Môi Trường Và Vai Trò

Thuế Bảo Vệ Môi Trường Và Vai Trò

Cùng với sự phát triển của kinh tế và đô thị hóa, mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Môi trường ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần của con người cũng như nền kinh tế xã hội.Ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động vì thế  nhà nước đã ban hành ra các luật bảo vệ môi trường trong đó có luật thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Mức thuế tuyệt đối là mức thuế được quy định bằng số tiền tính trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế.

Chính sách thuế nhằm BVMT được Nhà nước sử dụng điều tiết vào các hàng hóa hoặc các hành vi gây ô nhiễm môi trường, qua đó làm giảm lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường. Chính sách thuế BVMT thường được lồng ghép trong các sắc thuế của hệ thống thuế, đồng thời nhiều quốc gia ban hành thêm một sắc thuế về BVMT.

Nguyễn Thị Dương

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*