0933 468 999

Thứ Năm , 9 Tháng Bảy 2020

KẾ TOÁN TIỀN

KẾ TOÁN

 

 

 

  1. Khái niệm kế toán?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

  1. Kế toán bằng tiền

Là công việc theo dõi mọi hoạt động liên quan đến thu, chi tiền mặt tại quỹ. Theo dõi tồn quỹ hàng ngày. Từ đó báo cáo với xếp để có hướng chuẩn bị dòng tiền cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ. Căn cứ vào phạm vi sử dụng vốn bằng tiền được chia thành:

  • Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
  • Tài khoản 1112 – Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.
  • Tài khoản 1113 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.
  1. Một số định khoản thường gặp
  • Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường => phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế (gián thu) phải nộp này được tách riêng theo từng loại ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ TK 111;112;131 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán)

       Có TK 511– Doanh thu bán hàng và cun;g cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

       Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

  • Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp => ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

        Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Nguyễn Thị Nhàn

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*