0933 468 999

Chủ Nhật , 23 Tháng Hai 2020

LẬP, CẤP MÃ VÀ GỬI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

  1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
    a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

         – Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

         – Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.
         b) Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa           đơn điện tử: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào trang                 thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử           của đơn vị để thực hiện:

        – Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

        – Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử          để cơ quan thuế cấp mã.

  1. Cấp mã hóa đơn
    a) Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

       – Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

       -Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

       – Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

      – Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại                  khoản 1 Điều 15 Nghị định này.
        b) Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả              cấp  mã hóa đơn cho người gửi.
    3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có      trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và            nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*