0933 468 999

Chủ Nhật , 5 Tháng Bảy 2020

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO THUẾ

Kế từ ngày 12/06/2013 theo Công văn 7527/BTC-TCT của Bộ tài chính: Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng.

Hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, cùng với tờ khai thuế tháng.

2. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

Kể từ ngày 01/7/2013 theo Thông tư Số 64/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày  15  tháng  5  năm 2013. Quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, cụ thể như sau:

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý:hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

– Qúy II nộp chậm nhất là ngày  30/7.

– Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

– Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .

Các bạn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính).

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*